فصل 6 حجم های هندسی

حجم فایل : 467.5 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 12
بنام خدا حجم های هندسی
فصل 6
حجم های هندسی :

حجم هندسیغیر هندسی منشوری
هرمی
کروی حجم های هندسی شکل مشخص و تعریف شده ای دارند . حجم های غیر هندسی شکل مشخص و تعریف شده ای ندارند . برخی از حجم های هندسی نیز ترکیبی از سه نوع هستند . خصوصیات و دسته بندی حجم های هندسی :
1) حجم های منشوری : بین دو صفحه موازی و مساوی (‌هم نهشت )‌قرارگرفته اند . بدنه آنها با شکل مستطیل یا متوازی الاضلاع است . استوانه منشور چهارپهلو منشور سه پهلو قاعده:
به دو سطح بالا و پایین منشور قاعده می گوییم .
وجه جانبی :
به سطوح اطراف یک منشور وجه های جانبی می گوییم . یال :
به محل برخورد سطح های یک منشور یال می گوییم .
رأس :
به محل برخورد هرسه سطح یک منشور رأس می گوییم. مثال :
در منشور سه پهلوی زیر تمام رأس ها،‌یال ها ، وجه های جانبی را نام ببرید . نکته : هر منشور n پهلو ، n3 یال ، n2 راس و n وجه جانبی دارد . 2) حجم های هرمی
بین یک چندضلعی ( قاعده ) و یک نقطه ( راس ) قرار گرفته اند . وجه های جانبی منشور به شکل مثلث هستند . مثال: در هرم سه پهلوی زیر ، تمام وجه های جانبی ، راس ها ، قاعده و یال ها را نام ببرید .
نکته : هر هرم n پهلو ، 2n یال ، n+1 راس و n وجه دارد .
مقطع زدن :
اگر منشوریرا به کمک چاقو یا قیچی بزنیم و سطح برش خورده را رنگ کنیم ، اشکال هندسی مختلفی مشاهده می شود . به این کار « مقطع زدن » می گوییم .
نکته : از مقطع زدن یک استوانه ، دایره ، بیضی یا مستطیل به وجود می آید .
نکته : اگر در یک منشور موازی ، قاعده ها را مقطع بزنیم ، شکلی مساوی و هم نهشت قاعده ها حاصل می شود پایان...